“Ortak Dil Olarak İngilizce’nin Kapsayıcı Çok Dilli Sınıflarda Kullanım Pratikleri (ENRICH)” projesinde, günümüzde Avrupa'daki çok dilli sınıflarda bulunan çeşitliliğe yanıt vermek ve bu çeşitliliği geliştirmek için gerekli olan öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesine öncelik verilmektedir. Bu projenin amacı, uluslararası ve kültürlerarası iletişim aracı olarak kullanılan Ortak dil olarak İngilizce’nin - ODİ (English as a Lingua Franca, ELF) mevcut rolünü çok dilli sınıflara entegre etmeleri yönünde İngilizce öğretmenlerini güçlendirmektir. Bu kapsamda İngilizce öğretmenlerine yönelik en ileri teknolojilerle güçlendirilmiş yüksek nitelikli bir Sürekli Mesleki Gelişim, SMG (Continuous Professional Development, CPD) altyapısı geliştirilmiştir.

ENRICH, Ortak dil olarak İngilizce’nin farkındalığı – ODİ-farkındalığı (ELF-awareness) olarak adlandırılan kavramı teşvik etmeyi amaçlamaktadır (Sifakis, 2019; Sifakis ve Bayyurt, 2018). Kısacası, bu kavram ODİ hakkındaki mevcut "çok dilli bir ortak dil" (Jenkins, 2015, s.73) düşüncesine dayanmaktadır ki bu tanım şuan için "tanımlamanın ötesinde" (a.g.e., s.55) bir yerdedir. ODİ-farkındalığı (ELF-awareness), genel olarak ODİ (ELF) araştırmalarından elde edilen iç görülerin müfredat ve müfredat tasarımı, öğretim materyalleri geliştirme, dil değerlendirme ve öğretmen eğitimi dâhil öğretim ve öğrenimi çevreleyen tüm alanlara uygun entegrasyonunu ifade eder. ENRICH, ODİ-farkındalığına (ELF-awareness) dayalı pedagojik yaklaşımı benimser, bu yaklaşım öğretmenlerin ortak dil olarak İngilizce’nin (ODİ) kullanımı kapsamına giren kuramsal ve pratik konuların öğretmenlerin dikkatine getirilmesi ve bu bağlamda bir eğitimden geçmeleri ile hayata geçirilebilmektedir. Ortak dil olarak İngilizce’nin (ODİ) kullanımı ile ilgili eğitim esnasında öğretmenlerin ODİ kullanımı yaklaşımlarına eleştirel bir bakış açısıyla bakmaları ve bunu kendi ortamlarında ve sınıflarında nasıl uygulayabileceklerini kurgulamalarını hedefler. Buna bağlı olarak, öğretmenler ders anlatımlarını şekillendirip, planlayıp uygulayarak hem ODİ-farkındalığı yaklaşımı ortamlarına uygun hale getirmiş hem de yerelleştirmiş olurlar ki bu da onların hem İngilizce’ye eleştirel bir açıdan iletişimsel odaklı bakmalarını hem de ODİ olarak kullanımı kurgusunu sınıf ortamına aktarmalarını sağlamaktadır (Sifakis ve Bayyurt, 2018).

Bu bağlamda, ENRICH'in SMG ile ilgili hedefleri aşağıdaki alanlara işaret etmektedir:

  1. ODİ (ELF) (ENRICH’in E’si): ODİ’nin çok dillilik, sosyal içerme ve günümüzde gerekli olan iletişimsel ve diğer çapraz becerilerle uygulamadaki ilişkisine özellikle odaklanarak, ODİ ile ilgili konularda güncel bilginin tanıtımı.
  1. Ağ kurma (Networking - N): Farklı ülkelerden ve bağlamlardan İngilizce öğretmenlerinin fikir ve deneyimlerinin çeşitliliğinin yapıcı bir şekilde paylaşılması yoluyla işbirliği ve eleştirel düşünme becerilerinin desteklenmesi, böylece hem ortak sorunları belirleyebilir hem de kendi meselelerini farklı bakış açılarından görebilirler. Bu şekilde, proje hem bölgesel hem de genel Avrupa boyutlarını barındırmaktadır.
  1. Mülteciler ve diğer göçmenler (Refugees and other migrants - R): ODİ’yi (ELF) özellikle bu dezavantajlı öğrenci grubunu içeren çok dilli sınıflara entegre edecek şekilde öğretimi planlama, yönetme ve koordine etme becerilerinin geliştirilmesi.
  1. Yenilikçi dil öğretimi uygulamaları (Innovative language teaching practices - I): ODİ’yi (ELF) İngilizce Öğretimine entegre ederek öğrencilerin iletişimsel ve diğer çapraz becerilerini geliştirmek için çeviri dilini, İçerik ve Dil Bütünleşik Öğrenmeyi (CLIL), Aktivitelere Dayalı Öğrenmeyi (TBL) ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (ICT) kullanma becerilerinin teşvik edilmesi.
  1. Kültür (Culture - C): Avrupa Kültür Mirasının sosyal ve pedagojik değerine ilişkin farkındalığın ve bunu öğrencilere, özellikle göçmen kökenli olanlara, ODİ (ELF) aracılığıyla yerel ve daha geniş Avrupa topluluğuna ait olma duygusu kazanmalarına yardımcı olmak için diller arası geçiş (translanguaging), CLIL, TBL ve ICT entegrasyonu içeriği olarak kullanma becerilerinin teşvik edilmesi.
  1. Yüksek kaliteli SMG (High-Quality CPD - H): Yetkinlik odaklı görevler, mentorluk, işbirliğine dayalı, yansıtıcı ve ICT tabanlı öğrenmeyi kullanarak ve uygun olduğunda SMG’yi Başlangıç Öğretmen Eğitimine (ITE) bağlayarak SMG'nin modernizasyonu. Bununla birlikte, ODİ’de (ELF) yeterince ele alınmayan konulara değinmek (örn., Sesletim (Phonology) ve Edimbilim (Pragmatics) modüllerinde).

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.