Prosjektet ‘English as a Lingua Franca Practices for Inclusive Multilingual Classrooms (ENRICH)’ («Engelsk som kontaktspråk i inkluderende flerspråklige klasserom») har som hovedmål å fremme den kompetansen som lærere trenger for å kunne møte og bygge på det mangfoldet som preger dagens flerspråklige klasserom i Europa. For å nå dette målet har prosjektet utviklet profesjonsbasert videreutdanning (Continuous Professional Development) (CPD) av høy kvalitet, som skal sette engelsklærere i stand til å integrere Engelsk som lingua franca (ELF) – det språket som oftest brukes i internasjonal og interkulturell kommunikasjon – i flerspråklige klasserom.

Mer presist har ENRICH  som mål å fremme ‘ELF awareness’ [ELF-bevissthet] (Sifakis, 2019; Sifakis & Bayyurt, 2018). I korte trekk bygger ELF-bevissthet på det nåværende synet på engelsk som et «multilingua franca» (Jenkins, 2015, s. 73), som – per i dag – «ikke helt lar seg beskrive» (ibid., s. 55). Generelt handler ELF-bevissthet om integrering av innsikter fra ELF-forskning på områder knyttet til undervisning og læring, når det gjelder læreplanverk og design av faglig innhold, utvikling av lærestoff, vurdering av språkkompetanse eller lærerutdanning. ELF-bevisst pedagogikk, som ENRICH-prosjektet fokuserer på, dreier seg om «å forholde seg til  ELF-forskning for å utvikle en forståelse av hvordan den kan integreres i egen klasseromskontekst, gjennom en kontinuerlig prosess bestående av kritisk refleksjon, design, implementering og evaluering av læringsaktiviteter tilpasset egen tolkning og lokal kontekst» (Sifakis & Bayyurt, 2018, s. 459).

På bakgrunn av dette dreier ENRICH-målene seg om videreutdanning (CPD) innenfor følgende handlingsområder:

  1. ELF (E) i ENRICH: Arbeid med  å oppdatere kunnskap om ELF-relaterte saker, med spesiell vekt på den praktiske relevansen ELF har for flerspråklighet, sosial inkludering og dagens behov for  kommunikative og transversale ferdigheter.
  2. Networking (N) [Nettverksamarbeid]: Oppmuntring til samarbeid og kritisk tenkning ved konstruktivt å dele engelsklæreres idéer og erfaringer fra forskjellige land og sammenhenger. Målet med dette er å kunne identifisere felles interesser og se sin egen kontekst fra ulike synsvinkler. Prosjektet har dermed både en spesifikt regional og en mer generell europeisk relevans.
  3. Refugees and other migrants (R) [Flyktninger og andre migranter]: Utvikling av evnen til å planlegge, lede og koordinere undervisning som integrerer ELF i flerspråklige klasserom med disse vanskeligstilte elevene.
  4. Innovative language education practices (I) [Innovative språkundervisningsmetoder]: Utvikling av undervisningsmetoder som  f.eks. å integrere ELF i engelskopplæringen  og bruke transspråking (translanguaging), CLIL (innhold- og språkintegrert læring), TBL (oppgavebasert læring) og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) for å fremme elevenes kommunikative og transversale ferdigheter.
  5. Culture (C) [Kultur]: Fremheving av bevissthet om den sosiale og pedagogiske verdien  av den europeiske kulturarven og utvikling av evnen til å bruke dette i arbeidet med transspråking, CLIL, TBL og IKT gjennom ELF for å støtte elevene, særlig de som har migrantbakgrunn, slik at de får oppleve tilhørighet lokalt og i det europeiske samfunnet.
  6. High-quality CPD (H) [videreutdanningsstudium av høy kvalitet]: Modernisering av profesjonsbasert videreutdanning som tar i bruk kompetanseorienterte oppgaver, veiledning, samarbeidslæring, refleksjon og IKT-basert læring, og – når det er aktuelt – knytte CPD til ELF-relaterte temaer i utdanningen av lærere der dette ikke er tilstrekkelig dekket i dag (f.eks. fonologi og pragmatikk).

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.