Το έργο «English as a Lingua Franca Practices for Inclusive Multilingual Classrooms (ENRICH)» δίνει προτεραιότητα στην προώθηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που είναι απαραίτητες για την ανταπόκριση και την αξιοποίηση της ποικιλομορφίας που υπάρχει στις σημερινές πολύγλωσσες τάξεις διδασκαλίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό, έχει αναπτύξει μια υψηλής ποιότητας υποδομή Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΑΕ) με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας (ΕΑΓ) ώστε να ενσωματώσει στις πολυγλωσσικές τάξεις τον ρόλο των Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας (English as a Lingua Franca/ELF), δηλαδή ως τη γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ως μέσο διεθνούς και διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο ENRICH στοχεύει στην προώθηση της πρακτικής που έχει ονομαστεί «ELF awareness» (Sifakis, 2019· Sifakis and Bayyurt, 2018). Η συγκεκριμένη πρακτική βασίζεται στην παραδοχή ότι η ELF χρησιμοποιείται στην επικοινωνία ως μία κατ’ ουσία «πολύγλωσση lingua franca» (Jenkins, 2015, σελ.73), η οποία, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υπόκειται από τη φύση της σε οποιαδόποτε ολοκληρωμένη ή σε βάθος περιγραφή. Η έννοια “ELF awareness” περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση της στοιχείων που συγκεντρώνονται από τη βιβλιογραφική έρευνα της ELF σε τομείς που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών, της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, της αξιολόγησης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αγγλικής. Το έργο ENRICH επικεντρώνει στην ανάπτυξη μιας διδακτικής που ενσωματώνει την πρακτική της ELF awareness και αποσκοπεί στο να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς αγγλικής στην ενσωμάτωσής της στις τάξεις τους με τρόπο που να αναδεικνύει και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τάξης (πρβλ. Sifakis and Bayyurt, 2018, σελ. 459).

Σε αυτή τη βάση, το επιμορφωτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ENRICH αναφέρεται στους παρακάτω τομείς:

  • ELF (E of ENRICH): προώθηση θεμάτων που σχετίζονται με την ELF, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική συνάφεια της ELF με την πολυγλωσσία, την κοινωνική ένταξη και τις επικοινωνιακές και άλλες εγκάρσιες δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα.
  • Networking (N) (δικτύωση): προώθηση της συνεργασίας και των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης μέσω της εποικοδομητικής ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών των ΕΑΓ που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και εκπαιδευτικά πλαίσια. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο έχει διαστάσεις τόσο τοπικές και περιφερειακές, όσο και ευρωπαϊκές.
  • Refugees and other migrants (R) (Πρόσφυγες και μετανάστες): προώθηση δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον συντονισμό της ELF-aware διδακτικής σε πολύγλωσσες τάξεις διδασκαλίας που συμπεριλαμβάνουν ιδιαίτερα αυτές τις ομάδες μαθητών.
  • Innovative language teaching practices (I) (Καινοτόμες πρακτικές γλωσσικής διδασκαλίας): προώθηση των επικοινωνιακών και των άλλων εγκάρσιων δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τη διαγλωσσικότητα (translanguaging), την Ενσωματωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL), την εργασιοκεντρική προσέγγιση στη διδακτική (TBL) και τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
  • Culture (C): προώθηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών γύρω από την κοινωνική και παιδαγωγική αξία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των δεξιοτήτων για τη χρήση της ως περιεχομένου στη διδακτική της αγλικής, και ιδιαίτερα τη ELF. Απώτερος στόχος είναι να εμπεδωθεί στους μαθητές, και ιδιαίτερα σε εκείνους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, η αίσθηση ότι ανήκουν στην τοπική και ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινότητα.
  • High-quality CPD (H): εκσυγχρονισμός του επιμορφωτικού προγράμματος μέσω δραστηριοτήτων που προάγουν συγκεκριμένες διδακτικές δεξιότητες, τη συνεργατικότητα και τη στοχαστικοκριτική διδασκαλία, την καθοδήγηση από εξειδικευμένους μέντορες, και τις δεξιότητες σε περιβάλλον ΤΠΕ. Επίσης, μέσω της σύνδεσης, όπου αυτό είναι δυνατό, με την αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών αγγλικής σε περιοχές που σχετίζονται με την ELF.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.