Το έργο ENRICH περιλαμβάνει τα παρακάτω παραδοτέα:

  • Δύο μελέτες ανάλυσης αναγκών που διερευνούν: α) τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΑΓ σε σχέση με την πολυγλωσσία, την κοινωνική ένταξη, την ELF και τη διδασκαλία πολυγλωσσικών μαθημάτων σε μικρής ηλικίας και εφήβους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, και β) τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μαθητών που παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα σε σχέση με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της διδακτικής πρακτικής, τους τρόπους με τους οποίους ήδη χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα και τους τρόπους με τους οποίους ενδεχομένως να κάνουν στο εγγύς μέλλον.
  • Ένα ανοικτής πρόσβασης επιμορφωτικό πρόγραμμα μικτής μάθησης για εκπαιδευτικούς αγγλικής (O3), με βάση τις προτεραιότητες και τους στόχους του ENRICH. Το πρόγραμμα αυτό ακολούθησε τρεις φάσεις: α) ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού και δραστηριοτήτων (με βάση τα ευρήματα από την ανάλυση αναγκών και μια διεξοδική βιβλιογραφική επισκόπηση), β) πιλοτική χρήση του επιμορφωτικού υλικού από μικρό αριθμό ΕΑΓ, γ) υλοποίηση της επιμόρφωσης. Η φάση της υλοποίησης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες σχημάτισαν φυσικές και εικονικές, τοπικές και διακρατικές κοινότητες εκπαιδευτικών, εκτυλίχθηκε υπό την καθοδήγηση μεντόρων-εταίρων του ENRICH (από τις αντίστοιχες χώρες). Η υλοποίηση περιλάμβανε ένα στάδιο ευαισθητοποίησης με βάση τα υλικά και τις δραστηριότητες του επιμορφωτικού προγράμματος και ένα πρακτικό στάδιο, όπου οι συμμετέχοντες σχεδίασαν και δίδαξαν πρωτότυπα μαθήματα στις τάξη τους και αξιολόγησαν το αποτέλεσμα, σε σχέση με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τις ανάγκες και επιθυμίες των μαθητών τους.
  • Ένα ανοιχτής πρσβασης και δωρεάν παρεχόμενο ψηφιακό και έντυπο Εγχειρίδιο (O4), το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, το επιμορφωτικό υλικό και τις δραστηριότητες, καθώς επίσης και καλές πρακτικές από τις αίθουσες διδασκαλίας των συμμετεχόντων ΕΑΓ, οδηγίες για εκπαιδευτές εκπαιδευτικών με στόχο τη χρήση του προγράμματος επιμόρφωσης μετά την ολοκλήρωση του έργου, συμπεράσματα που απευθύνονται στους υπεύθυνους σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και, τέλος, σχολιασμένο υλικό περαιτέρω μελέτης και προτάσεις για βελτίωση του όλου εγχειρήματος.
  • Τον ιστότοπο του έργου (Ο2), ο οποίος φιλοξενεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το έργο, καθώς και τα απτά αποτελέσματά του, τo επιμορφωτικό υλικό και τις δραστηριότητες, και τον εικονικό χώρο για σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των κοινοτήτων ΕΑΓ και των εταίρων του ENRICH.
  • Διαφημιστικά φυλλάδια, παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις (π.χ. σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια) και άλλες ενέργειες που στοχεύουν στη διάδοση του έργου (O6), καθώς και την τεκμηρίωση, αξιολόγηση και ενίσχυση του αντίκτυπου του ENRICH (O5).

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.