Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διδασκαλία πολύγλωσσων τάξεων, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, μέσω γλωσσών διεθνούς επικοινωνίας δεν έχει λάβει την απαραίτητη προσοχή, παρόλο που υπάρχει επιτακτική ανάγκη γι 'αυτό, και γι' αυτό ακριβώς δίνεται τόση έμφαση σε αυτήν σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής (π.χ. «Επανεξέταση της γλωσσικής εκπαίδευσης στα σχολεία», EΕπ 2017· «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την πολυγλωσσία – πολιτική και εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ», EΚοιν, Saville & Gutierrez Eugenio 2016). Πράγματι, όσον αφορά τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, παρόλο που πολλά από αυτά επικεντρώνονται, π.χ. στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στην υποστήριξη εκπαιδευτικών πολυγλωσσικών τάξεων ή στη βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, με βάση τις επίσημες περιλήψεις τους, ελάχιστα από αυτά αναγνωρίζουν τον ρόλο της αγγλικής ως lingua franca (ELF) σε πολυγλωσσικά πλαίσια, πόσο μάλλον την ανάγκη ανάπτυξης των ακατάλληλων δεξιοτήτων από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις περιλαμβάνουν το έργο «BACKBONE» (2009-2011), το οποίο παρήγαγε ένα σώμα κειμένων ELF για CLIL και το έργο PALM («Προώθηση αυθεντικής απόκτησης γλωσσών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα» 2015-2018), το οποίο παρήγαγε μαθησιακό υλικό με βάση την ELF. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ENRICH ενσωματώνει βασικές πρακτικές από αυτά τα δύο έργα..

Όσον αφορά τα έργα που δεν χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ελάχιστα από εκείνα που αναφέρονται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εστιάζουν σε θέματα που σχετίζονται με το ENRICH. Τέτοια προγράμματα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από τους Hall et al (2013), το οποίο αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών (π.χ. στην Κίνα) για την πολυλιθική φύση της αγγλικής, καθώς επίσης και δύο επιμορφωτικά προγράμματα από εταίρους του έργου ENRICH: το «ELF-TEd» των Sifakis & Bayyurt (2015, 2018), το οποίο επικεντρώθηκε στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των προπτυχιακών και εν ενεργεία ΕΑΓ (στην Τουρκία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πολωνία) γύρω από τις παιδαγωγικές επιπτώσεις της ELF και τα προγράμματα από τους Lopriore (2016) και Kordia (2016) στην Ιταλία και την Ελλάδα, αντίστοιχα. Η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε σε αυτά τα προγράμματα τροφοδοτεί το ENRICH σε μαγάλο βαθμό και υποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για την ύπαρξη ενός διεθνικό έργου σύμφωνου με τις προτεραιότητες και τους στόχους του ENRICH.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.